ระดับที่ 4
ฐานงานที่ 1 : ฉันทำดีเพื่อรับรางวัลเท่านั้นหรือ