ระดับที่ 4 ฐานงานที่ 2 : ข้าพเจ้าถือตามพระบัญญัติเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองและผู้อื่น

ระดับที่ 4
ฐานงานที่ 2 : ข้าพเจ้าถือตามพระบัญญัติเพื่อประโยชน์สุขของตัวเองและผู้อื่น