แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เหตุผลที่เราต้องรักเพื่อนมนุษย์

bfx0002ถ้าหากเราจะค้นหาเหตุผลว่าทำไมพระเยซูเจ้าจึงมีพระบัญชาให้เรารักเพื่อนมนุษย์ทุกคนแม้แต่ศัตรูของเราด้วย คำตอบก็คือ ความรักนั้นทำให้เรามนุษย์เหมือนกับพระเจ้า
  • พระเยซูเจ้าเองได้ทรงชี้ให้เราเห็นกิจการของพระเจ้าที่ได้ทรงกระทำต่อโลกของเราซึ่งป็นเมตตาโดยแท้ พระองค์ก็ได้ทรงสร้างดวงอาทิตย์และให้มันส่องแสงทั้งสำหรับคนดีและคนชั่ว พระองค์ได้ทรงประทานฝนให้แก่คนดีและคนชั่วให้แก่อิสราเอลและนานาชาติในโลก พระองค์ทรงพระเมตตาต่อมนุษย์โลกทุกคน เพลงสดุดีที่ 145:15 “ดวงตาของทุกคนเฝ้ารอคอยพระองค์และพระองค์ประทานเนื้อตามฤดูกาล พระองค์แบพระหัตถ์และบันดาลให้ความปรารถนาของทุกสิ่งที่มีชีวิตอิ่มหนำ” พระองค์ทรงพระเมตตาแม้แต่คนบาปที่ไม่ยอมถือพระบัญญัติของพระองค์และพยายามที่จะขัดต่อน้ำพระทัยของพระองค์
พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราต้องมีความรักแบบคริสตังนี้ เพื่อว่าเราจะได้กลายเป็น “บุตรของพระบิดาเจ้าซึ่งประทับในสวรรค์” หมายความว่า เราจะเป็นคล้าย ๆ พระเจ้า ทั้งนี้ก็เพราะว่าเราทำกิจการอันเดียวกันกับที่พระเจ้าได้ทรงกระทำ คือ แสดงความเมตตาต่อมนุษย์ทุกคน
  • พระเยซูเจ้าได้สรุปว่า “ ท่านต้องเป็นผู้ครบครันเหมือนกับพระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงเป็นผู้ครบครัน” ศัพท์กรีกที่แปลว่าครบครัน คือ teleios ไม่ใช่เป็นศัพท์ปรัชญา แต่เป็นศัพท์ที่เขามักจะใช้กันอยู่เสมอ ๆ เช่น สัตว์ที่เหมาะสำหรับถวายบูชาแด่พระเจ้าหรือเป็นสัตว์ที่ไม่มีมลทิน เราเรียกสัตว์ที่ครบครัน teleios คนที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ เรียกว่าสมบูรณ์หรือครบครัน teleios นักศึกษาที่มีความรู้แตกฉานสมบูรณ์เป็นคนครบครัน พูดง่าย ๆ ว่ามนุษย์เราจะเป็นคนครบครันก็ต่อเมื่อเขาได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงความสำเร็จตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่ได้ทรงสร้างเขามา ถ้าหากเราจะถามว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเพื่ออะไร คำตอบก็คือ ในหนังสือปฐมกาลแล้วคือ “ให้เราสร้างมนุษย์ให้เป็นเหมือนกับพระองค์” คุณลักษณะของพระเจ้าก็คือ ความเมตตากรุณา ความปรารถนาดีของพระองค์ พระองค์ทรงพระประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะดีเลวอย่างไรให้ดีด้วย ฉะนั้น ถ้าหากมนุษย์เราเอาใจใส่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน รักเพื่อนมนุษย์ อภัยให้แก่เพื่อนมนุษย์เหมือนกับพระบิดาบนสวรรค์ เขาก็เป็นคนครบครันเหมือนพระองค์