แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ก..เก็บ_ไว้ในใจ
ข..เข้าใจกัน
ค..คอยสนับสนุน
ง..ง้อ เมื่อรู้ว่าผิด
จ..จับมือเมื่อต้องการกำลังใจ
ฉ..เฉย เมื่อใจร้อน
ช..ช่วยเหลือกัน
ซ..ซื่อสัตย์ต่อกัน
ญ..ญาติดีกัน

ด..เดินเคียงข้างกัน
ต..ติดตามข่าวคราวความเป็นไป
ถ..ไถ่ถามทุกข์สุข
ท..ทำให้ชีวิตเปลี่ยนในทางดี
ธ..มีธรรมในหัวใจ
น..นับถือและน่ารักแก่กัน
บ..บอกความจริง
ป..ปลอบใจเมื่อท้อ
ผ..ผายมือต้อนรับเสมอ
ฝ..ฝากผีฝากไข้ได้
พ..เพิ่มพลังให้กันและกัน
ฟ..ฟังกันเสมอ
ภ..ภูมิใจในตัวคุณ
ม..มอบสิ่งที่ดีแก่กัน
ย..ยกโทษให้กับข้อผิดพลาด
ร..รักคุณที่เป็นคุณ
ล..ละเอียดอ่อนกับความรู้สึก
ว..ไว้ใจกัน
ศ..ศึกษานิสัยที่แท้จริง
ส..สังเกตความเปลี่ยนแปลง
ห..เห็นคุณค่า
อ..อธิบายในสิ่งที่ไม่เข้าใจ
ฮ..เฮฮากับคุณได้ทุกเวลา