แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ข้าแต่พระคริสตเจ้า
โปรดช่วยข้าพเจ้า
แบกกางเขนของข้าพเจ้าในแต่ละวัน

การเห็นแก่ตัว   การเอาเปรียบ....
กางเขนของเรา ที่จะสร้างความเข้าใจ
และการช่วยเหลือกัน

ความอยุติธรรมในสังคม....
กางเขนของเรา ที่จะนำสันติ
ความยุติธรรมกลับสู่สังคม

ความหวาดระแวง ไม่เข้าใจกัน....
กางเขนของเรา ที่จะขจัดทัศนคติไม่ดีออกไป 
และปลูกฝังความไว้ใจระหว่างกัน

การทะเลาะเบาะแว้ง  ความเป็นศัตรู....
กางเขนของเรา ที่จะระงับความเป็นศัตรู
และปลูกฝังมิตรภาพขึ้นแทน

การขาดความรัก การช่วยเหลือกัน....
กางเขนของเรา ที่จะสร้างสรรค์
ความรักระหว่างกัน

สังคมที่มืดมิด  ไร้ชีวิต....
กางเขนของเรา  ที่จะจุดเทียนสักเล่ม
เพื่อส่องสว่าง
แทนที่จะก่นด่าความมืด

ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานอันหนักหน่วง....
กางเขนของเรา  ที่จะตระหนักว่า
คุณค่าชีวิตมิใช่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เราอยู่
แต่ขึ้นอยู่ว่า เราอยู่ในตำแหน่งนั้นอย่างไร


"พระองค์ตรัสกับทุกคนว่า 'ถ้าผู้ใดใคร่ติดตามเรา ก็ให้เขาสละตนเองแบกกางเขนของตนทุกวัน
ติดตามเรามา เพราะผู้ที่ใคร่จะให้ชีวิตของตนรอด ก็จะสูญเสียชีวิตนั้น ส่วนคนที่ยอมเสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั้นจะได้ชีวิตรอด" (ลก 9: 23-24)