แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

01พวกเราทุกคนต่างขวนขวายที่จะค้นหาความหมายของความรัก  เพราะความรักเป็นเสมือนศูนย์กลางแห่งชีวิตของพวกเรา  เราได้รู้จักหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเรียกว่า “ ความรัก ”   แต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่  “ ความรักแท้ ”   สังคมได้ให้ความหมายที่ผิด  ไม่สมบูรณ์ หรือมุมมองแห่งความรักที่ถูกบิดเบือนแก่เรา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ   ดังนั้น  เยาวชนมากมายจึงสับสน  ผิดหวัง  และเศร้าโศกเสียใจกับความรักและมิตรภาพ   ทั้งนี้เพราะพวกเขาไม่เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของความรัก หรืออาจจะเป็นเพราะว่า     พวกเขามีความคาดหวังอย่างผิดๆ และไม่อาจเป็นจริงได้จากความรักนั้น

 

 • มีคำที่ให้ทัศนคติที่หลากหลายเกี่ยวกับความรัก  ขอให้คุณได้อ่านและพิจารณาอย่างรอบคอบ  และทำเครื่องหมายที่คำซึ่งคุณเห็นว่ามีความสำคัญ  10 คำ
 • ให้จัดลำดับทัศนคติเกี่ยวกับความรักที่ได้เลือกไว้ตามความชอบของคุณ  โดยการใช้เลข  1 - 10  ในความหมายดังนี้   1 =  สำคัญมากที่สุด    2 =  สำคัญลำดับที่ 2  จนถึง  10 =  สำคัญน้อยที่สุด โดยระลึกเสมอว่า  คุณควรมีหลักเกณฑ์ที่สมบูรณ์สำหรับการเลือกและการจัดลำดับเหล่านั้น

ความรัก  คือ …

 • การยืนยันความถูกต้อง
 • ความมีอิสระในการพูดคุย
 • การดูแล
 • ครอบครัว
 • ความเชื่อ
 • การให้อภัย
 • อิสรภาพ
 • มิตรภาพ
 • ความไม่เห็นแก่ตัว
 • การให้
 • พระเป็นเจ้า
 • ความชื่นชมยินดี
 • ความเมตตา
 • การหัวเราะ
 • การรับฟัง
 • ความซื่อสัตย์
 • สิ่งที่ประทับใจ
 • การยอมรับความจริง
 • การเคารพ
 • การเสี่ยง
 • การเสียสละ
 • ความอ่อนไหว
 • การบริการ
 • การแบ่งปัน
 • การใช้ชีวิตร่วมกัน
 • ความไว้วางใจ
 • การพูดความจริง
 • ความเข้าใจ