แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
christian-singles-datingเคล็ดลับ 12 ประการ ในการถนอมรัก

คนส่วนมากตระหนักได้ในระดับหนึ่งว่า ความรักนั้นสำคัญต่อชีวิตของพวกเขา แต่ทว่าพวกเขายังขาดความรู้และทักษะที่จำเป็นในการถนอมความรัก และทำให้ความรักนั้นเติบโต ทักษะสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสามประการนี้ จำเป็นการถนอมบำรุงดอกไม้แห่งความรักคือ
ก) การอุทิศตนเพื่อการเติบโต (Commitment to growth)
ข) การสื่อสารสัมพันธ์ (Communication)
ค) การแก้ไขข้อขัดแย้ง (Conflict resolution)

1.  ช่วงเวลาสำคัญ จัดเวลาในแต่ละวัน (อย่างน้อย 10-15 นาที) เพื่อสื่อสารสิ่งที่สำคัญสำหรับท่านแต่ละคน การสื่อสารความสัมพันธ์เปรียบเหมือนออกซิเจน ซึ่งจำเป็นต่อร่างกาย ท่านลองจิตนาการถึงเรื่องความโดดเดี่ยวที่เจ็บปวดเมื่อสองบุคคลดำเนินชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเป็นเวลาหลายๆ ปี นอนอยู่ด้วยกัน ดิ้นรนต่อสู้เพื่อเลี้ยงดูลูกๆ จนแทบไม่มีเวลาสื่อสารกันเรื่องความฝัน และความผิดหวัง ความหวังและความหวาดกลัว สิ่งต่างๆ ที่สำคัญยิ่งสำหรับพวกเขา

2.  การหล่อเลี้ยงความรัก ให้แต่ละคนหล่อเลี้ยงหัวใจของกันและกันที่กระหายความรักเป็นปกติและด้วยเจตนาดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จำเป็นอย่างลึกซึ้ง เพื่อชื่นชมกัน เคารพให้เกียรติกัน สัมผัส ให้ความอบอุ่น ห่วงใย หัวเราะ แสดงความปิติยินดีต่อกัน

3.  สถานที่ แต่ละบุคคลมุ่งพัฒนาความชำนาญและความสามารถของตนให้ก้าวหน้าขึ้น จงสร้างสถานที่ที่ดีเพื่อมิตรภาพอันอบอุ่นแก่กัน

4.  การยืนยัน ให้ยืนยันถึงพรสวรรค์ของกันและกัน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการจัดเตรียมและเปิดโอกาสให้ก้าวหน้า ความรักทั้งครบนั้นต้องมีชีวิตในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระดับผู้ที่ร่วมชีวิตช่วยกันเสริมสร้างความฝันและศักยภาพของกันและกันให้เป็นจริงขึ้นมา

5. การเยียวยารักษา
เรียนรู้วิธีการที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันกำแพงความเย็นชาของข้อขัดแย้ง การทำร้าย ความโกรธ และความขุ่นเคืองใจ อันเกิดจากการละเลย ขาดความห่วงใย ขาดความลึกซึ้ง ขาดความรัก และขาดความปิติยินดีระหว่างกัน การเรียนรู้วิธีการเยียวยาความเจ็บปวด และขจัดข้อขัดแย้งเป็นเรื่องจำเป็น ถ้าต้องการให้ความรักทั้งครบนั้นเติบโตขึ้น

6. การเป็นเพื่อน รักษามิตรภาพของท่านไว้ให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้น รวมทั้งความสนุกสนานร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ยึดมั่นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน แสดงถึงการเชื่อมโยงต่อกันในฐานะเพื่อน

7. การแบ่งปัน เปิดใจตัวท่านเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อ “ประสบการณ์อันสูงส่ง” ของการชื่นชมชีวิตฝ่ายจิตร่วมกัน การแบ่งปันความเชื่อ ชีวิตฝ่ายจิตนั้นเป็นเรื่องลึกซึ้งส่วนบุคคล ดังนั้น ในช่วงเวลาแบ่งปันกันในระดับจิตใจจึงต้องนุ่มนวล เพราะเป็นช่วงเวลาอันประเสริฐในการเสริมสร้างสัมพันธภาพ

8. ความห่วงใย เอาใจใส่ดูแลชุมชนที่ท่านห่วงใย คือบรรดาเพื่อนสนิท รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวที่รักท่านและช่วยเหลือท่าน มีความสัมพันธ์กับท่านทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา

9. มีความสนุกสนาน ค้นหาและมีความชื่นชมยินดีร่วมกัน เป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความท้าทาย การให้โอกาส ปรีชาญาณและพรสวรรค์ต่างๆ ในชีวิตปัจจุบันของท่าน

10. ทำงานเพื่อสาเหตุอย่างหนึ่ง
ค้นหาสาเหตุที่น่าตื่นเต้นเพื่อท่านจะได้ชื่นชอบในการทำงานร่วมกัน

11. วางแผน พัฒนาและประยุกต์แผนงานที่วางไว้ในการเสริมสร้างสัมพันธภาพของท่าน

12. ลำดับความสำคัญ ถ้าท่านไม่มีเวลาเอาใจใส่ดูแลสัมพันธภาพที่สนิทสนม ท่านจะพบปัญหา ท่านคงต้องทบทวนดูลำดับความสำคัญ จัดตารางเวลาให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของท่าน ความรักนั้นต้องใช้เวลา ในช่วงเวลาที่ชีวิตเกิดความวุ่นวายนั้น เป็นการง่ายที่จะลดแรงกดดันให้น้อยลงในเรื่องที่ด้อยความสำคัญเพื่อหล่อเลี้ยงความรักให้เป็นเหมือนระยะแรกๆ ที่ท่านใช้เวลาในการสื่อสารส่งใจถึงใจกันบ่อยเพียงใด ท่านใช้เวลาที่ยังมีเหลือในการเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์ที่สำคัญต่อกันอย่างไร