แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การฟังที่ดีช่วยอะไรได้บ้าง?
1. ช่วยบุคคลให้เป็นอิสระจากความรู้สึกที่ยากลำบาก ด้วยการแสดงความรู้สึกออกมา
2. ช่วยบุคคลให้กลัวความรู้สึกในด้านลบน้อยลง
3. ช่วยส่งเสริมความเข้าใจระหว่างบุคคลและภายในกลุ่ม
4. ช่วยให้การแก้ปัญหาง่ายขึ้น
5. ช่วยจำกัดขอบเขตของปัญหาให้อยู่ภายในกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
6. ช่วยให้เกิดความพยายามที่จะเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดรู้สึก   และต้องการที่จะแสดงออกแม้มิได้กล่าวออกมาเป็นคำพูดก็ตาม