แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
สามสิ่งในชีวิตที่ไม่มีวันหวนกลับ
 1. เวลา
 2. คำพูด
 3. โอกาส

สามสิ่งในชีวิตที่สามารถทำลายคนได้
 1. ความโกรธ
 2. เกียรติยศ ชื่อเสียง
 3. การผูกใจเจ็บ การไม่อภัย

สามสิ่งในชีวิตที่คุณควรมีเสมอ
 1. ความหวัง
 2. สันติสุข
 3. ความซื่อสัตย์

สามสิ่งในชีวิตที่มีค่ามากที่สุด
 1. ความรัก
 2. ครอบครัว เพื่อนที่ดี
 3. ใจดี เมตตา

สามสิ่งในชีวิตที่ไม่แน่นอน
 1. โชคชะตา
 2. ความสำเร็จ
 3. ความฝัน
สามสิ่งที่ทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์
 1. ความทุ่มเท
 2. ความจริงใจ
 3. ความวิริยะอุตสาหะ
สามสิ่งที่คงอยู่ตลอดชั่วนิรันดร
 1. พระบิดา
 2. พระบุตร
 3. พระจิต
ฉันขอภาวนาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอวยพรเธอ นำทางและปกป้องเธอ ตลอดการเดินทาง พระเจ้าทรงรักเธอเสมอ และคำสัญญาของพระองค์ก็เป็นจริง และเมื่อเธอมอบทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วเธอจะรู้ว่า พระองค์ทรงเฝ้ามองเธออยู่ตอลดเวลา