แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

    เฮติเป็นประเทศที่ยากจนมาก ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคริสตชน บางครั้งพวกเขามีความขัดแย้งกันและทะเลาะกัน แม้พวกเขาไปร่วมมิสซาและรับศีลมหาสนิท 
    ในวันอาทิตย์วันหนึ่ง ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านได้มาชุมนุมพร้อมกันเพื่อร่วมในพิธีมิสซา มี 2 ครอบครัวได้ทะเลาะและต่อสู้กัน มิสซากำลังจะเริ่มขึ้น สมาชิกหนึ่งในครอบครัวที่ทะเลาะกันไปหาพระสงฆ์และกล่าว่า “ก่อนที่เราจะรับศีลมหาสนิท เราต้องมีสันติในท่ามกลางพวกเราและกับผู้อื่น นั่นคือพระประสงค์ของพระเยซูเจ้า พวกเราต้องการจะคืนดีกับสมาชิกในครอบครัวที่ทะเลาะกับเรา

แต่พวกเขายังมาไม่ถึงที่วัด ดังนั้นให้พวกเรารออยู่ที่นี่ และเริ่มมิสซาหลังจากที่พวกเขาได้มาแล้ว พระสงฆ์ตกลงด้วยความเต็มใจ และบอกสัตบุรุษให้สวดสายประคำ ขณะที่พวกเขาสวดด้วยกัน สมาชิกในครอบครัวนั้นก็มาถึงที่วัด สมาชิกในครอบครัวทั้งสองที่ทะเลาะกันสารภาพความผิดต่อพระเจ้าและต่อชุมนุมคริสตชนทั้งหมด พวกเขาแสดงความปรารถนาที่จะคืนดีกัน ขณะที่สัตบุรุษคนอื่นๆ สวดภาวนาให้พวกเขา พวกเขาสัญญาว่าพวกเขาจะไม่เพียงแต่ดำเนินชีวิตในสันติสุขเท่านั้น แต่พวกเขาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นพวกเขาฉลองศีลมหาสนิทด้วยกัน
    ศีลมหาสนิทเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีและความเป็นหนึ่งเดียว

ชวนคิดสะกิดใจ
    พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า “ขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่าพี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้ว จงวางเครื่องบูชาไว้หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น” (มธ 5:23-24)