แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

     มีชายคนหนึ่งได้ไปสวรรค์ ในขณะที่เขาเข้าไปในสวรรค์เขาก็พบลิ้นชักสองอันวางอยู่ เขาเปิดลิ้นชักแรกพบชิ้นเนื้อที่มีลักษณะคล้ายหูของคนมากมาย เขาถามทูตสวรรค์ว่ามันคืออะไร ทูตสวรรค์ตอบว่า “มันคือหูของคนที่ได้ยินเรื่องราวของความดีมากมายแต่ไม่ได้กระทำความดีนั้น เมื่อเขาตายจึงมีแต่เพียงหูของเขาที่ได้ไปสวรรค์”

 เขาเปิดอีกลิ้นชักหนึ่งก็พบชิ้นเนื้ออีกมากมายเช่นเดียวกัน ชิ้นเนื้อเหล่านั้นมีลักษณะคล้ายลิ้นของคน เขาถามทูตสวรรค์ว่ามันคืออะไร ทูตสวรรค์ตอบว่า “มันคือลิ้นของคนที่พูดถึงสิ่งดีๆ มากมาย แต่ไม่เคยปฏิบัติตามสิ่งที่เขาพูด เมื่อเขาตายจึงมีแต่เพียงลิ้นของเขาที่ได้ไปสวรรค์” 

ชวนคิดสะกิดใจ
พูดสิ่งที่ดี ฟังสิ่งที่ดี ยังไม่พอ แต่ปฏิบัติดีนั่นแหละ คือความดีที่สมบูรณ์