แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

การภาวนาเพื่อการนมัสการพระเจ้า

250px-Isaiah Bible Cardประกาศกอิสยาห์ได้เห็นนิมิตถึงการที่ทูตสวรรค์กำลังนมัสการพระเจ้า เรื่องเป็นดังนี้

วันหนึ่งในพระวิหาร ประกาศกอิสยาห์ได้มองเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ ณ พระที่นั่งสูงและเทิดทูลขึ้น และชายฉลองพระองค์ของพระองค์เต็มพระวิหาร เหนือพระองค์มีเสราฟิมยืนอยู่ แต่ละตนมีปีกหกปีก ใช้สองปีกบังหน้า และสองปีกคลุมเท้า และสองปีกบินไป ต่างร้องต่อกันและกันว่า

“บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเจ้าจอมโยธา แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์” และรากฐานของธรณีประตูทั้งหลาย ก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้อง และพระนิเวศก็มีควันเต็มไปหมด (จากนั้นประกาศกอิสยาห์ได้รับการชำระปากให้บริสุทธิ์ เพื่อจะได้เหมาะสมกับการเป็นผู้ประกาศพระวาจาของพระเจ้า)

เมื่อเรากล่าวว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ “ศักดิ์สิทธิ์” นี้หมายความว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือจากเรา สูงจากเราและอยู่แยกจากสิ่งสร้างต่างๆ ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง ส่วนสิ่งอื่นๆเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น

การนมัสการพระเจ้าเป็นหน้าที่ประการแรกของสิ่งสร้าง (นมัสการก่อนการจะรับใช้พระองค์) เพราะเสราฟิมเอาเท้าคลุมหน้าขณะที่ทำการนมัสการ (เท้าหมายถึงการรับใช้)

ในขณะที่เราจะภาวนา เราควรที่จะจดจำเรื่องทูตสวรรค์เสราฟิมที่ร้องเพลงศักดิ์สิทธิ์ นมัสการพระเจ้าในนิมิตของประกาศกอิสยาห์