แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“เพราะฉะนั้น ท่านจะรู้จักประกาศกเทียมได้จากผลงานของเขา” (มัทธิว 7:20 )

27_6