แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“อย่าตัดสินเขา และท่านจะไม่ถูกพระเจ้าตัดสิน” (มัทธิว 7:1 )

25_6