แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า อย่าโต้ตอบคนชั่วผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วย (มัทธิว 5:39 )

18_6