แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

31 พฤษภาคม ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ

31may_resize