แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“จงรับเถิด นี่เป็นกายของเรา” (มาระโก 14:22)

10_6