แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระเจ้าของเจ้าอยู่ท่ามกลางเจ้า ทรงเป็นนักรบผู้ทรงชัย พระองค์จะทรงชื่นชมยินดีเพราะเจ้า จะทรงรื้อฟื้นเจ้าใหม่ด้วยความรัก จะจัดให้มีการเต้นรำรื่นเริงสำหรับเจ้าเหมือนกับวันฉลอง (เศฟันยาห์ 3:17)

31_5