แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงดูแลลูกแกะของเราเถิด” (ยอห์น 21:16)

25_5