แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“เราคือเยซู ซึ่งท่านกำลังเบียดเบียน” (กิจการอัครสาวก 9:5)

27_4