แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เปโตรตอบว่า “ท่านทั้งหลายจงกลับใจเถิดแต่ละคนจงรับศีลล้างบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าเพื่อจะได้รับการอภัยบาป แล้วท่านจะได้รับพระพรของพระจิตเจ้า (กิจการอัครสาวก 2:38)

10_4