แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระองค์ต้องทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย (ยอห์น 20:9)

8_4