แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

"ทำไมท่านมองหาผู้เป็นในหมู่ผู้ตายเล่า" (ลูกา 24:5)

7_4