แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มาเถิด ลูกเอ๋ย จงมาฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสอนท่านให้ยำเกรงพระยาห์เวห์ (สดุดี 34:1)

30_3