แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ผู้ดำเนินชีวิตไร้ตำหนิย่อมเป็นสุข เขาเดินตามธรรมบัญญัติของพระยาห์เวห์ (สดุดี 119:1)

27_3