แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ดาเนียลทูลตอบว่า “ความลับที่พระราชาทรงถามให้อธิบายนั้นไม่มีผู้มีปรีชา ผู้วิเศษ โหราจารย์ หรือหมอดูจะอธิบายได้แต่มีพระเจ้าบนสวรรค์ ผู้ทรงเปิดเผยความลับทั้งหลายได้"  (ดาเนียล. 2:27-28)

22_3