แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนเกียจคร้านปล่อยให้หลังคาบ้านพังลง คนเฉื่อยชาปล่อยให้หลังคาบ้านรั่ว (ปัญญาจารย์. 10:18)

ecc10_16