แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“หญิงเอ๋ย ความเชื่อของเจ้ายิ่งใหญ่” (มัทธิว 15:28)

8-8