แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

“เราพอใจความเมตตากรุณา มิใช่พอใจเครื่องบูชา’  (มัทธิว 12:7)

20-7