foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เราวางใจและเราเชื่อมั่นเสมอในบุคคลผู้ที่รักเรา
เพราะเรารู้ว่า แม้เรากระทำผิดพลาด เขาก็จะไม่ซ้ำเติมเรา
แม้เขาลงโทษเรา ก็เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะกระทำแต่ความดี

ความรักสลัดทิ้งซึ่งพันธนาการแห่งความกลัว
แปรเปลี่ยนเป็นความอบอุ่นใจและความไว้วางใจในคนที่เรารัก