foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ที่ใดมีความรัก
ที่นั่นจะเป็นแหล่งรวมความอบอุ่น
เป็นแหล่งรวมรอยยิ้ม
การให้อภัย ความหวังสดใส
สถานที่นี้จึงเป็นสถานที่ที่ทุกคนแสวงหา เพื่อจะรับความรักนั้น

คนจำนวนมากตั้งความหวังไว้อย่างสูงยิ่งว่า
ความรักที่หยิบยื่นให้ผู้อื่นนั้น “ต้อง” ได้รับความรักตอบ
ดังนั้นเมื่อเงื่อนไขแห่งหัวใจได้รับการปฏิเสธ
จึงไม่สามารถทนรับสภาพความจริงได้
หลายคนได้เปลี่ยนจากความรักกลายเป็นศัตรูถาวร