ความสงสารเพียงแค่รู้สึกเสียใจ ทว่าความเมตตากรุณาลงมือทำอะไรเพื่อช่วยเหลือ
Pity just feels sorry. Compassion takes action.