ถ้าคุณไม่บรรลุผลอื่นใดในวันนี้ นอกไปจากการมอบความรักต่อทุกคนที่คุณพบปะ คุณก็ประสบผลสำเร็จใหญ่หลวง
If you don’t accomplish anything else today except show love to all you meet, you’ll be a great success.