ความรู้คือการรวบรวมข้อเท็จจริง สติปัญญาคือการทราบว่าจะนำความรู้มาปรับใช้อย่างไร
Knowledge is a collection of facts. Wisdom is knowing how to apply knowledge.