ภาษิตสู่ความสำเร็จ 144

เลิกคิดหาทางว่าสิ่งใดจะทำให้คุณมีความสุข พยายามช่วยให้ผู้อื่นมีความสุข และความสุขจะคืนมาหาคุณ