ภาษิตสู่ความสำเร็จ 124

ความกลัวเป็นดุจเครื่องจองจำ ส่วนศรัทธาคือกุญแจไขไปสู่อิสรภาพ

Fear is a cage where you’re locked up. Faith is the key to freedom.