ภาษิตสู่ความสำเร็จ 121

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่คุณต้องการให้เขาปฏิบัติต่อคุณ เคารพนับถือผู้อื่นเช่นเดียวกับที่คุณต้องการได้รับความเคารพนับถือ
Treat others the way you’d like them to treat you. Respect others as you want to be respected.