เมื่อคุณเสนอตัวรับใช้ผู้อื่นด้วยความถ่อมตน นั่นคือความรักของพระเจ้าในร่างมนุษย์ เมื่อคุณรักเพื่อนบ้าน พระองค์ก็แสดงตนต่อผู้อื่นผ่านคุณ


When you offer yourself in humble service to others, God’s love takes on human form. As you love your neighbor, He makes Himself known to others through you.