ศรัทธาคือของกำนัลจากพระเจ้า
ซึ่งมีไว้ให้ผู้ใดที่ต้องการ เพียงแต่ขอ คุณก็จะได้รับ


Faith is a gift from God
that He makes available to anyone who wants it.
All you have to do to get it is ask Him.