foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

อสย. 58:11 ​​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​นำ​ท่าน​ตลอดไป จะ​ตอบสนอง​ความ​ต้อง​การ​ของ​ท่าน​ใน​แผ่น​ดิน​แห้งแล้ง จะ​ทรง​ทำ​ให้​กระดูกของ​ท่าน​แข็งแรง ท่าน​จะ​เป็น​เหมือน​สวน​ที่​มี​น้ำ​รด เป็น​เหมือน​พุ​น้ำ​ที่​มี​น้ำ​ไหล​ไม่​หยุด 

สดด. 25:9 ​ทรง​นำ​ผู้​ถ่อม​ตน​ให้​เดิน​ตาม​ทาง​แห่ง​ความ​ยุติธรรม ทรง​สอน​คน​ยากจนให้​รู้​ทาง​ของ​พระ​องค์ 

สดด. 32:8 ​ข้าพ​เจ้า​จะ​สอน​ท่าน​และ​จะ​ชี้ทาง​เดิน​ให้​ท่าน ข้าพ​เจ้า​จะ​คอ​ยดูแล​ให้​คำปรึกษา​แก่​ท่าน