peace

2ธส. 3:16 ​ขอ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​แห่ง​สันติ ประ​ทาน​สันติ​แก่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ทุกเวลา​และ​ทุก​วิถีทาง ขอ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​สถิต​กับ​ทุก​ท่าน​เถิด 

สดด. 46:10 ​“จง​วาง​อาวุธ​เถิด และ​จง​ยอมรับ​ว่า​เรา​คือ​พระ​เจ้า สูงสุด​เหนือ​ชาติ​ทั้งปวง สูงสุด​เหนือ​แผ่น​ดิน”