แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คนที่ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้า มักแสดงออกที่ใบหน้าสดใส
ด้วยความยินดีของพระองค์


จงจับตาดูพระองค์ แล้วใบหน้าของท่านจะสดใส
ไม่มีวันจะต้องอับอายเลย (สดด 34 : 5)