foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

มนุษย์มีอิสรเสรี
    11อย่าพูดว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้ฉันผิดพลาด”
    เพราะพระองค์ไม่ทรงกระทำbสิ่งที่ทรงเกลียด
    12อย่าพูดว่า “พระองค์ทรงนำฉันให้หลงทาง”
    เพราะคนบาปไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับพระองค์
    13องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเกลียดทุกสิ่งที่น่ารังเกียจ
    และผู้ยำเกรงพระองค์ก็เกลียดสิ่งนั้นด้วย
    14พระองค์ทรงเนรมิตมนุษย์แต่แรกเริ่ม
    ทรงปล่อยให้เขาตัดสินใจด้วยตนเองc
    15ถ้าท่านต้องการ ท่านก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติได้
    ท่านจะซื่อสัตย์ต่อพระองค์หรือไม่ขึ้นอยู่กับท่าน
    16พระองค์ทรงวางน้ำกับไฟไว้ต่อหน้าท่าน
    ท่านต้องการสิ่งใดก็จงยื่นมือหยิบด้วยตนเอง
    17ทั้งชีวิตและความตายอยู่ต่อหน้ามนุษย์
    เขาเลือกสิ่งใดก็จะได้รับสิ่งนั้น
    18พระปรีชาญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่
    พระองค์ทรงสรรพานุภาพและทรงแลเห็นทุกสิ่ง
    19พระองค์ทอดพระเนตรเห็นผู้ยำเกรงพระองค์
    ทรงรู้กิจการทุกอย่างของมนุษย์
    20พระองค์ไม่ทรงบัญชาผู้ใดให้เป็นคนอธรรม
    พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดทำบาป