foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ลูกนอกคอก
    3บุตรชายเหลวไหลเป็นความอับอายของบิดา
    แต่บุตรหญิงนำความเสียหายมาให้เขา
    4บุตรหญิงที่รอบคอบจะได้สามี
    ส่วนบุตรหญิงหน้าด้านนำความทุกข์แก่ผู้ให้กำเนิด
    5บุตรหญิงหน้าด้านทำให้ทั้งบิดาและสามีต้องอับอาย
    และทั้งสองคนจะดูหมิ่นนาง
    6การพูดไม่ถูกกาลเทศะเป็นเหมือนงานรื่นเริงในยามไว้ทุกข์
    แต่การเฆี่ยนตีดัดนิสัยเป็นปรีชาญาณในทุกกรณีa (7) (8)