foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ปรีชาญาณและธรรมบัญญัติh
    23ทั้งหมดนี้เป็นหนังสือพันธสัญญาของพระเจ้าสูงสุด
    เป็นธรรมบัญญัติที่โมเสสประกาศใช้
    เป็นมรดกสำหรับบรรดาชุมชนของยาโคบi (24)
    25ธรรมบัญญัติเปี่ยมล้นด้วยปรีชาญาณเหมือนแม่น้ำปิโชนj
    และเหมือนแม่น้ำไทกรีสในฤดูผลไม้
    26ธรรมบัญญัติให้ความเข้าใจท่วมล้นดั่งแม่น้ำยูเฟรติส
    ดังแม่น้ำจอร์แดนในฤดูเก็บเกี่ยว
    27ธรรมบัญญัติให้การสั่งสอนท่วมล้นดั่งแม่น้ำไนล์k
    ดั่งแม่น้ำคีโฮนในฤดูเก็บผลองุ่น
    28มนุษย์คนแรกไม่มีวันเข้าใจปรีชาญาณได้ทั้งหมด
    มนุษย์คนสุดท้ายก็จะยังค้นคว้าปรีชาญาณอย่างสมบูรณ์ไม่ได้เช่นเดียวกัน
    29เพราะความคิดของปรีชาญาณนั้นกว้างกว่าทะเล
    แผนการของปรีชาญาณลึกกว่าห้วงสมุทรที่ลึกที่สุด
    30ข้าพเจ้า บุตรสิราl เป็นเหมือนลำคลองแยกมาจากแม่น้ำ
    เหมือนธารน้ำที่ออกมาเพื่อรดสวน
    31ข้าพเจ้าพูดว่า “ข้าพเจ้าจะรดสวนของข้าพเจ้า
    ข้าพเจ้าจะรดแปลงดอกไม้ของข้าพเจ้าให้ชุ่มฉ่ำ
    แต่แล้ว ลำคลองของข้าพเจ้าก็กลายเป็นแม่น้ำ
    และแม่น้ำของข้าพเจ้าก็กลายเป็นทะเลm
    32ข้าพเจ้าทำให้คำสอนของข้าพเจ้าทอแสงดุจรุ่งอรุณ
    ให้เป็นที่ล่วงรู้จนสุดแดนไกล
    33ข้าพเจ้าจะหลั่งคำสั่งสอนดุจการประกาศพระวาจา
    จะมอบให้เป็นมรดกแก่อนุชนทุกรุ่นในอนาคต
    34ดูซิ ข้าพเจ้ามิได้ทำงานเพื่อข้าพเจ้าเพียงผู้เดียว
    แต่ทำงานเพื่อทุกคนที่แสวงหาปรีชาญาณ”