foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

หญิงที่นำความสุขมาให้สามี
26.    1สามีที่มีภรรยาดีย่อมเป็นสุข
    อายุของเขาจะยืนยาวเป็นสองเท่า
    2ภรรยาที่เข้มแข็งทำให้สามียินดี
    ตลอดชีวิตเขาจะมีแต่สันติ
    3ภรรยาดีเป็นมรดกล้ำค่า
    ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ผู้ยำเกรงพระองค์
    4จะรวยหรือจน จิตใจของเขาก็จะยินดี
    ใบหน้าของเขาจะยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดไป