foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เรื่องน่าเศร้าใจ
    28มีสองสิ่งทำให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์
    คือนักรบที่กลายเป็นผู้ยากไร้
    และผู้มีปัญญาที่ถูกเหยียดหยาม
    สิ่งที่สามทำให้ข้าพเจ้าโกรธ
    คือผู้ละทิ้งความชอบธรรมไปทำบาป
    องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเตรียมให้เขาตายด้วยดาบ