foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การให้ยืมa
29.    1ผู้ให้เพื่อนบ้านยืมก็แสดงความเมตตากรุณาb
    ผู้ช่วยเหลือผู้อื่นก็ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
    2จงให้เพื่อนบ้านยืมเมื่อเขาขัดสน
     จงคืนให้เพื่อนบ้านตามกำหนดเวลา
    3จงรักษาคำสัญญา จงซื่อสัตย์ต่อเขา
    ทุกครั้งที่ท่านขัดสน ท่านจะพบสิ่งที่ท่านต้องการ
    4หลายคนคิดว่าการได้ยืมเป็นโชคดีc
    แต่เขาทำให้ผู้ที่ช่วยเหลือต้องลำบาก
    5ก่อนจะรับ เขาจูบมือผู้ให้ยืม
    พูดด้วยความถ่อมตนถึงความร่ำรวยของผู้ให้ยืม
    แต่เมื่อถึงวันที่จะต้องคืน เขาก็ผัดวันประกันพรุ่ง
    อ้างเหตุผลต่างๆเพื่อแก้ตัวว่ายังคืนให้ไม่ได้
    6แม้เขาจะคืนให้ได้ ผู้ให้ยืมจะได้คืนสักครึ่งหนึ่งก็ยังยาก
    ได้เท่านั้นก็นับว่าโชคดีแล้ว
    ถ้าผู้ยืมคืนไม่ได้ ผู้ให้ยืมก็สูญเงินไปเปล่าๆ
    และยังจะมีศัตรูเพิ่มอีกหนึ่งคนเป็นของแถมd
    ผู้ยืมจะด่าสาปแช่งเป็นการตอบแทน
    จะคืนการสบประมาทแทนความเคารพนับถือ
    7หลายคนไม่ยอมให้ยืมมิใช่เพราะใจร้ายe
    แต่เพราะเกรงจะถูกโกงโดยไร้เหตุผล