foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

การรู้จักแยกแยะ
    18กระเพาะกินอาหารทุกชนิด
    แต่อาหารทุกชนิดอร่อยไม่เท่ากัน
    19ลิ้นรู้รสเนื้อสัตว์ว่าเป็นสัตว์ชนิดต่างๆฉันใด
    คนฉลาดก็รู้จักวินิจฉัยว่าคำพูดใดไม่จริงฉันนั้น
    20ใจคดโกงทำให้เกิดความทุกข์ร้อน
    คนที่มีประสบการณ์มากย่อมรู้ว่าจะตอบสนองเขาอย่างไร