foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

เนหะมีย์
    13ประชากรจะระลึกถึงเนหะมีย์ต่อไปเป็นเวลานาน
    เขาเป็นผู้สร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกทำลายขึ้นมาใหม่ให้พวกเรา
    สร้างประตูเมืองที่มีดาลกั้นขวางไว้
    และสร้างบ้านให้เราใหม่